მოგესალმებით Buildy-ის მობილურ აპლიკაციაში


წინამდებარე დოკუმენტი არის Buildy-ის მობილური აპლიკაციით სარგებლობის წესები და პირობები, რომელიც შეიცავს მნიშვნელოვან დეტალებს თქვენი და Buildy-ის უფლებებისა და ვალდებულებების შესახებ. 1. მნიშვნელოვანი ტერმინები


ანგარიში

აპლიკაციაში რეგისტრაციის შემდეგ შექმნილი პროფილი

აპლიკაცია

ნიშნავს Buildy-ის მობილური აპლიკაციას, რომელიც ხელმისაწვდომია App store ან Google play-ის საშუალებით

მომხმარებელი

ნიშნავს ნებისმიერ 18 წლის ასაკს მიღწეულ პირს, რომელმაც რეგისტრაცია გაიარა აპლიკაციაში, წინამდებარე წესებითა და პირობებით განსაზღვრული პროცედურის შესაბამისად

პროდუქტი

ნიშნავს ნებისმიერ ნივთს, რომელიც ხელმისაწვდომია მობილურ აპლიკაციაში შესაძენად. მხოლობით რიცხვში გამოყენებული სიტყვა „პროდუქტი“ გულისხმობს მრავლობითსაც და პირიქით

„უკუგატარების თანხა“

ნიშნავს მომხმარებლის მიერ შეკვეთის შეცვლის ან გაუქმების შემთხვევაში Buildy-ის მიერ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობას, რაც არ მოიცავს გამოსაყენებელი სამართლით გათვალისწინებულ ნებისმიერ და ყველა გადასახადს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ან/და ბანკის საკომისიოს.

„შეკვეთის დადასტურების წერილი“

ნიშნავს Buildy-ის მიერ მომხმარებლისთვის ელ. ფოსტით ან/და აპლიკაციის საშუალებით გაგზავნილ შეტყობინებას, რომლითაც ხორციელდება პროდუქტის მარაგში არსებობისა და შეძენის დადასტურება, რის საფუძველზეც პროდუქტზე საკუთრების უფლება გადადის მომხმარებელზე

ჩვენ” ან „Buildy” 

ნიშნავს შპს დიჯიტალ კონსტრაქშენ-ს, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაფუძნებულ და მოქმედ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას

წესები და პირობები”

ნიშნავს წინამდებარე დოკუმენტს 1. Buildy-ს შესახებ
 2. აპლიკაცია შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს შეიძინოს და მის მიერ მითითებულ მისამართზე მიიღოს აპლიკაციაში განთავსებული პროდუქტი. 
 3. აპლიკაციას მართავს შპს „დიჯიტალ კონსტრაქშენ“-ი (მისამართი საქართველო, თბილისი, საბურთალოს რაიონი, ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი, N 29ა, ბინა N53).
 4. ნებისმიერ საკითხზე (მათ შორის შენიშვნების ან/და კითხვების არსებობის შემთხვევაში) Buildy-სთან დასაკავშირებლად, გთხოვთ, მიმართოთ მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს შემდეგ მისამართებზე:


ელ. ფოსტა -  [email protected]

ფაქტობრივი მისამართი - დავით აღმაშენებლის გამზირი 61

მობილურის ნომერი - 591 09 99 94


 1. ზოგადი დებულებები
 2. გთხოვთ, დეტალურად გაეცნოთ წინამდებარე დოკუმენტს აპლიკაციაში რეგისტრაციამდე. რეკომენდებულია წინამდებარე დოკუმენტის მატერიალური სახით გაცნობა.
 3. აპლიკაციაში რეგისტრაციით თქვენ ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ, გაიგეთ და ეთანხმებით წესებისა და პირობების შინაარსს, მათი დებულებების თქვენზე გავრცელებასა და გამოყენებას. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ არ ეთანხმებით წესებსა და პირობებს, არ დარეგისტრირდეთ ან არ გამოიყენოთ აპლიკაცია.


 1. რეგისტრაცია
 2. აპლიკაციაში პროდუქტის შესაძენად აუცილებელია რეგისტრაცია. პლატფორმაზე რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც პროდუქტის შეძენამდე, ასევე მისი შეძენის პროცესში.
 3. აპლიკაციაში რეგისტრაციის გასავლელად პირმა მენიუდან უნდა აირჩიოს „სისტემაში შესვლა“, შემდგომ „რეგისტრაცია“ და შეავსოს სარეგისტრაციო ფორმა.
 4. სარეგისტრაციო ფორმაში სავალდებულოა შემდეგი პერსონალური ინფორმაციის მითითება:
 • სახელი და გვარი
 • ელექტრონული ფოსტა
 • მობილურის ნომერი
 • ფაქტობრივი მისამართი
 • სისტემაში შესასვლელი პაროლი
 1. იმ შემთხვევაში, თუ რეგისტრირდება იურიდიული პირი, პირმა დამატებით უნდა მიუთითოს იურიდიული პირის საფირმო სახელწოდება და საიდენტიფიკაციო ნომერი.
 2. რეგისტრაციის დასრულებამდე პირმა უნდა მონიშნოს შესაბამისი ველი, რომლითაც ადასტურებს, რომ:
 3. სრულწლოვანია;
 4. წაიკითხა, გაიგო და ეთანხმება წინამდებარე წესებსა და პირობებს.
 5. ანგარიშის შექმნის შემდგომ მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია შეცვალოს მის მიერ სარეგისტრაციო ფორმაში მითითებული ინფორმაცია.
 6. აპლიკაციაში რეგისტრაცია შესაძლებელია შემდეგი მეთოდებით:
 • Facebook
 • Apple ID
 • Google
 1. ანგარიშის უსაფრთხოების მიზნით რეკომენდებულია მომხმარებელმა არ გამოიყენოს სხვა პლატფორმაზე გამოყენებული იდენტური მონაცემები. ნებისმიერ შემთხვევაში, Buildy არ არის პასუხისმგებელი ანგარიშის უსაფრთხოების მომხმარებლის მხრიდან უზრუნველყოფაზე.
 2. აპლიკაციაში რეგისტრაციით მომხმარებელი ადასტურებს და იძლევა გარანტიას, რომ:
 3. Buildy-სთვის ნებისმიერ მომენტში მიწოდებული ნებისმიერი და ყველა ინფორმაცია არის სრული და უტყუარი.
 4. დაიცავს და შეინარჩუნებს ანგარიშის მონაცემების კონფიდენციალურობას.
 5. უზრუნველყოფს ანგარიშზე მესამე პირების დაშვების შეზღუდულ წვდომას. 
 6. რეგისტრაციის პროცესის დასრულებით პირის ნება აპლიკაციაში მომხმარებლად რეგისტრაციის თაობაზე საჭიროებს Buildy-ის მხრიდან ვერიფიკაციას. ვერიფიკაციის პროცესის დასრულების თაობაზე (დადებითი ან უარყოფითი პასუხი) პირი შეტყობინებას მიიღებს მის მიერ მითითებულ მობილურის ნომერზე ან/და ელ. ფოსტაზე.
 7. მომხმარებლის მიერ მათ შორის და არამხოლოდ არასწორი, ყალბი, განზრახ შეცდომაში შემყვანი ან საეჭვო ინფორმაციის გამოყენების შემთხვევაში Buildy უფლებამოსილია მისი შეხედულებისამებრ ელექტრონულ ფოსტაზე გაგზავნილი შეტყობინების საფუძველზე, დაუყოვნებლივ შეუჩეროს ან შეუწყვიტოს მომხმარებელს ანგარიშზე წვდომა. 


 1. შეტყობინებები
 2. აპლიკაციაში რეგისტრაციით მომხმარებელი ეთანხმება, რომ Buildy-მ გაუგზავნოს შეტყობინებები. 
 3. მომხმარებელთან კომუნიკაცია ხორციელდება ელექტრონული ფორმით, მათ შორის, ელექტრონული ფოსტის ან/და აპლიკაციის შეტყობინებების (notifications) გზით. ელექტრონული კომუნიკაცია მიიჩნევა კომუნიკაციის ოფიციალურ ფორმად. წინამდებარე მუხლის მიზნებისთვის,  Buildy უფლებამოსილია შეინახოს და გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები პირდაპირი მარკეტინგული შეთავაზების მიზნებისათვის. 
 4. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს „პარამეტრების“ ველიდან შეუძლია განსაზღვროს შეტყობინებების მიღების, შეკვეთების ისტორიისა და ადგილმდებარეობის დამუშავების/გაზიარების პირობები. 
 5. ელექტრონული შეტყობინებების/ნოთიფიკაციის მიღების თაობაზე:
 6. აპლიკაციაში შესაბამისი ველის მონიშვნით, მომხმარებელი არ ანიჭებს Buildy-ის უფლებას გაუგზავნოს მას გამოსაყენებელი სამართლის ფარგლებში დაშვებული სიახლეების შესახებ შეტყობინება.
 7. აპლიკაციაში შესაბამისი ველის მონიშვნით, მომხმარებელი არ ანიჭებს  Buildy-ის უფლებას გაუგზავნოს მას გამოსაყენებელი სამართლის ფარგლებში მოპოვებული და დამუშავებული ინფორმაცია შეკვეთის ისტორიის შესახებ.
 8. კომპანიისგან მიღებული SMS თუ ელექტრონულ შეტყობინებაში მითითებულ მისამართზე გათიშვის თაობაზე შეტყობინების გაგზავნით, მომხმარებელი არ ანიჭებს  Buildy-ის უფლებას გაუგზავნოს მას გამოსაყენებელი სამართლის ფარგლებში მოპოვებული და დამუშავებული ნებისმიერი სახის ინფორმაცია.
 9. მისი ადგილმდებარეობის გაზიარების თაობაზე, მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს შემდეგი ჩამოთვლილიდან ნებისმიერი:
 10. მისი ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების უფლება არ ჰქონდეს Buildy-ის. 
 11. მისი ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების უფლება Buildy-ის ჰქონდეს მხოლოდ მაშინ, როდესაც როდესაც მომხმარებელს გახსნილი აქვს აპლიკაცია და სარგებლობს აპლიკაციით; და
 12. მისი ადგილმდებარეობის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების უფლება Buildy-ის ჰქონდეს ნებისმიერ დროს. 
 13. აპლიკაციაში რეგისტრაციით, მომხმარებელი აცხადებს თანხმობას სარეკლამო სერვისების, სიახლეების გამოწერაზე. აღნიშნული გამოწერის გაუქმება მომხმარებელს შეუძლია აპლიკაციის „პარამეტრების“ ველიდან. 1. პროდუქტის შეძენის პირობები
 2. პროდუქტის შესაძენად აუცილებელია აპლიკაციიდან შეკვეთის გაფორმება. შეკვეთის გაფორმება შესაძლებელია შემდეგნაირად:
 3. აპლიკაციაში სასურველი პროდუქტის არჩევის შემდეგ, მომხმარებელი პროდუქტს მოათავსებს ვირტუალურ კალათში. 
 4. ვირტუალურ კალათში არჩევანის დადასტურების შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს ტრანსპორტირების გარდა, სჭირდება თუ არა პროდუქტის ატანა მითითებულ ობიექტზე დამატებითი ანაზღაურების სანაცვლოდ. 
 5. ვირტუალურ კალათში არჩევანის დადასტურების შემდეგ,  მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს შესაბამისი საფასური ანგარიშსწორების გვერდზე (დეტალურად იხილეთ ანგარიშსწორების პირობები). გადახდის დადასტურებას მომხმარებელი ხედავს ეკრანზე გადახდის დამადასტურებელი შეტყობინების სახით. 
 6. გადახდის დადასტურების შემდგომ, მომხმარებლის მიერ ნება პროდუქტის შეძენაზე გამოხატულად მიიჩნევა, თუმცა შეკვეთის გასაფორმებლად აუცილებელია შეკვეთის, მათ შორის, პროდუქტის მარაგში არსებობის აპლიკაციის და/ან ელ. ფოსტის საშუალებით დადასტურება Buildy-ის მიერ. ყოველგვარი ეჭვის გამორიცხვის მიზნით, მომხმარებლის მიერ გაფორმებული შეკვეთა პროდუქტზე, რომელიც არ დადასტურებულა შეტყობინებით არ მიიჩნევა შეძენილად, შესაბამისად არ ბოჭავს და არც სხვაგვარად ავალდებულებს Buildy-ს.
 7. Buildy-ის მიერ მომხმარებლის გაფორმებული შეკვეთის დადასტურების შემდგომ შეძენილ პროდუქტზე საკუთრების უფლება გადადის მომხმარებელზე.  
 8. შეკვეთის დადასტურების წერილი სულ მცირე შეიცავს შემდეგ საკითხებს:
 9. პროდუქტის აღწერას (მათ შორის, ჩამონათვალს);
 10. პროდუქტის მისამართზე მიწოდების ღირებულებას;
 11. პროდუქტის მიტანის გონივრულ დროს;
 12. პროდუქტის ღირებულებას ტრანსპორტირების გარეშე;
 13. ტრანსპორტირების ღირებულებას;
 14. არსებობის შემთხვევაში, ობიექტზე ატანის ღირებულებას;
 15. ყოველგვარი პასუხისმგებლობის გარეშე Buildy იტოვებს უფლებამოსილებას უარი თქვას ან გააუქმოს მომხმარებლის შეკვეთა თაღლითობის, უნებართვო ან ტრანზაქციის კანონიერების თაობაზე ეჭვის არსებობის შემთხვევაში.


 1. განთავსებული შეკვეთის შეცვლა ან გაუქმება
 2. მომხმარებელს შეუძლია აპლიკაციიდან თვალყური ადევნოს მისი შეკვეთის სტატუსს.
 3. მომხმარებელს უფლება აქვს მის მიერ პროდუქტის შეძენაზე ნების გამოხატვიდან შეკვეთის დადასტურების წერილის მიღებამდე შეცვალოს ან გააუქმოს მისი შეკვეთა შეკვეთის გვერდზე განთავსებული „ცვლილების“ ველიდან. 
 4. იმ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი პროდუქტის ღირებულება:
 5. აღემატება უკვე განთავსებული შეკვეთის პროდუქტის ღირებულებას, მაშინ მომხმარებელი ვალდებულია შეცვლილი შეკვეთის ღირებულებასა და განთავსებული შეკვეთის ღირებულებას შორის სხვაობა გადაიხადოს ანგარიშსწორების გვერდზე. 
 6. ნაკლებია განთავსებული შეკვეთის პროდუქტის ღირებულებაზე, მაშინ მომხმარებელი ვალდებულია ელ. ფოსტის საშუალებით მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება. თანხის უკან დაბრუნების მოთხოვნის შემდეგ მომხმარებელი უკუგატარების თანხას მიიღებს გადახდის დროს მითითებულ საბანკო ანგარიშზე 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.
 7. მომხმარებლის მიერ შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია ელ. ფოსტის საშუალებით მოითხოვოს თანხის უკან დაბრუნება. მომხმარებელი უკუგატარების თანხას მიიღებს გადახდის დროს მითითებულ საბანკო ანგარიშზე 3 სამუშაო დღის განმავლობაში.


 1. ანგარიშსწორების პირობები
 2. ანგარიშსწორება შესაძლებელია მხოლოდ წინასწარ უნაღდო ანგარიშსწორების გზით. 
 3. თანხის გადახდის მიზნით ანგარიშსწორების გვერდზე მომხმარებელი უთითებს ბარათის მონაცემებს. 
 4. თანხის გადახდას ადასტურებს შესაბამისი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი.
 5. Buildy არ არის პასუხისმგებელი ანგარიშსწორების პროცესის არცერთ ქმედებაზე.


 1. პროდუქტის მიწოდების პირობები
 2. შეძენილი პროდუქტის მიწოდება ხდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე. 
 3. შეძენილი პროდუქტის მიწოდება შესაძლებელია განხორციელდეს ნებისმიერ მისამართზე თბილისის მასშტაბით. 
 4. მომხმარებელი სრულად არის პასუხისმგებელი მის მიერ მითითებული მისამართის სისწორესა და ადგილმდებარეობის რუკაზე მონიშვნისთვის. მომხმარებელს შეუძლია დამატებით ნებისმიერი საჭირო ინფორმაცია მიუთითოს კომენტარის ველში. ნებისმიერ შემთხვევაში, Buildy თავისუფლდება ნებისმიერი ვალდებულებისგან (მათ შორის, დამატებითი ხარჯის გაწევის ვალდებულებისგან), რომელიც დაკავშირებულია ან წარმოშობილია მომხმარებლის მიერ არასწორი ან არაზუსტი მისამართის მითითებით. 
 5. მომხმარებელი ვალდებულია შეკვეთის განხორციელებისას გადაამოწმოს მის მიერ მითითებული მისამართის სისწორე და, რომ მის მიერ მითითებულ მისამართზე მისვლა არ არის დაკავშირებული ისეთ სირთულეებთან, რომლებიც გააძნელებს პროდუქტის მიტანას ან/და ატანას შესაბამის სართულზე, მათ შორის, და არა მხოლოდ, მისასვლელი სამანქანო გზა უნდა იყოს გახსნილი, უნდა არსებობდეს სატვირთო ლიფტი. ისეთი სირთულეების არსებობის შემთხვევაში, რაც დააბრკოლებს პროდუქტის მომხმარებლის მიერ განსაზღვრულ მისამართამდე მიტანას, მომხმარებელს შეუძლია მიუთითოს ალტერნატიული მისამართი, სადაც თავად ჩაიბარებს პროდუქტს. 
 6. თუ მომხმარებელი არ იმყოფება მითითებულ მისამართზე და მასთან 3 სატელეფონო კომუნიკაციის დამყარების მცდელობის მიუხედავად დაკავშირება ვერ ხერხდება 5 (ხუთი) წუთის განმავლობაში, ან/და დაკავშირების მიუხედავად მომხმარებელი არ ახორციელებს შეკვეთის ჩაბარებას დაკავშირებიდან შემდეგი 5 (ხუთი) წუთის განმავლობაში, Buildy თავისუფლდება პროდუქტის მიწოდების ვალდებულებისგან.
 7. თუ მომხმარებელთან დაკავშირება ვერ ხერხდება, მომხმარებელი ვალდებულია Buildy-ის აუნაზღაუროს პროდუქტის უკან დაბრუნებისთვის წარმოშობილი ნებისმიერი და ყველა ხარჯი, დანახარჯი, ზიანი თუ სხვა. 
 8. მომხმარებელს შეუძლია 3 (სამი) დღის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მომხმარებელთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, დაუკავშირდეს Buildy-ის და გამოხატოს ნება შეკვეთის ჩაბარების თაობაზე. ასეთ შემთხვევაში Buildy უზრუნველყოფს ნებისმიერ და ყველა ხარჯს, რაც დაკავშირებულია შეკვეთის თავიდან მისატანად. 
 9. იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი 3 (სამი) დღის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც მასთან დაკავშირება ვერ მოხერხდა, არ ჩაიბარებს შეკვეთას, შეკვეთა უქმდება. 
 10. ამ პირობების 9.7-9.8 მუხლები არ მოქმედებს ისეთი პროდუქციის შემთხვევაში, რომელიც არის მალფუჭებადი ან/და საჭიროებს მომხმარებლამდე შესაბამის ვადაში მიტანას.
 11. პროდუქტის მიწოდება შეიძლება განხორციელდეს როგორც სამუშაო, ასევე არასამუშაო დღეს.
 12. პროდუქტის მისამართზე მიწოდების ღირებულება დამოკიდებულია პროდუქტის მოცულობასა და წონაზე. აღნიშნული ღირებულების შესახებ ინფორმაციას მომხმარებელი მიიღებს შეკვეთის დადასტურების წერილში. 
 13. შეძენილი პროდუქტის მიწოდება ხდება შეკვეთის დადასტურების წერილში განსაზღვრულ ვადაში. შესაძლოა განხორციელდეს მიტანის დროის ცვლილება.
 14. მომხმარებელს შეუძლია აპლიკაციიდან თვალყური ადევნოს მისი შეკვეთის სტატუსს.
 15. პროდუქტის მიწოდების შემდეგ, Buildy ან მისი წარმომადგენელი არ არის ვალდებული შესაბამის სართულამდე აიტანოს (თუ ასეთი მომსახურება არჩეული არ აქვს მომხმარებელს თავად), ააწყოს ან გააცნოს პროდუქტის ინსტრუქცია მომხმარებელს. 


 1. პროდუქტის უკან დაბრუნების პირობები
 2. შეძენილი პროდუქტი ექვემდებარება უკან დაბრუნებას, მომხმარებლის  საქონლის მფლობელობაში მიღებიდან 14 კალენდარული დღის განმავლობაში. 
 3. მომხმარებლის მიერ პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, Buildy უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის უკუგატარების თანხის სრულად დაბრუნებას. გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც მომხმარებელმა სტანდარტული მიწოდების მომსახურებაზე უფრო ძვირი მიწოდების მომსახურება აირჩია ან პროდუქტის ფასი შემცირდა ისეთი სარგებლობის შედეგად, რომელიც დაკავშირებული არ არის საქონლის ბუნების, მახასიათებლებისა და ფუნქციონირების დადგენასთან.
 4. შეძენილი პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია მიიტანოს დასაბრუნებელი პროდუქტი Buildy-ის მიერ წინასწარ განსაზღვრულ მისამართზე და გასწიოს ნებისმიერი ხარჯი პროდუქტის დაბრუნებისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, კომპანია არ არის ვალდებული უზრუნველყოს პროდუქტის დაბრუნების პროცესი. 
 5. ნაკლის მქონე პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, Buildy უზრუნველყოფს დასაბრუნებელი პროდუქტის დაბრუნებისთვის ნებისმიერი ხარჯის გაწევას. 
 6. შეძენილი პროდუქტის უკან დაბრუნებისთვის აუცილებელია მომხმარებელმა წარმოადგინოს:
 • შეკვეთის ორდერი;
 • გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;
 • პროდუქტის დაბრუნების მიზეზი.
 1. პროდუქტის უკან დაბრუნების შემთხვევაში, მომხმარებელი ვალდებულია დააბრუნოს პროდუქტი პირვანდელ მდგომარეობაში, ყოველგვარი ნაკლის ან სახეცვლილების გარეშე.  1. რეგისტრაციის გაუქმება
 2. მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს გააუქმოს ანგარიში აპლიკაციიდან „პარამეტრების“ ველის გამოყენებით გამოყენებით. 
 3. გარდა ამისა, Buildy იტოვებს უფლებას, შეტყობინების საფუძველზე დაუყოვნებლივ შეაჩეროს ან/და გააუქმოს ნებისმიერი ანგარიში აპლიკაციაში ნებისმიერი საფუძვლით, მათ შორის, თაღლითური, ყალბი ან უკანონო გამოყენების ეჭვის შემთხვევაში ან მომხმარებლის ანგარიშის იმგვარი გამოყენებისას, რაც ეწინააღმდეგება ამ წესებსა და პირობებს.
 4. Buildy-ის მიერ ნებისმიერი მიზეზით ანგარიშის გაუქმების მიუხედავად Buildy უფლებამოსილია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაამუშაოს ან მარკეტინგული მიზნებისთვის გამოიყენოს მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები. 
 5. რეგისტრაციის გაუქმების შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია Buildy-ს მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს ელ. ფოსტით გაუგზავნოს შეტყობინება მისი მონაცემების დავიწყების/განადგურების და გამოყენების აკრძალვის თაობაზე. ასეთი შეტყობინების მიღებისთანავე Buildy წაშლის მომხმარებლის პერსონალურ ინფორმაციას და შეწყვეტს მარკეტინგული მიზნებისთვის მომხმარებლისთვის შეტყობინების გაგზავნას.


 1. მოქმედების ვადა 
 2. წესები და პირობები ძალაში შედის მომხმარებლის მიერ რეგისტრაციით ანგარიშის შექმნის შემდეგ და მოქმედებს მომხმარებლის ანგარიშის გაუქმებამდე.


 1. თანხის ანაზღაურება
 2. პროდუქტის უკან დაბრუნების, შეკვეთის გაუქმების შემთხვევაში ან წინამდებარე წესებისა და პირობების შესაბამისად ნებისმიერი სხვა საფუძვლით მომხმარებლისთვის გადასახდელ უკუგატარების თანხას მომხმარებელი მიიღებს 3 დღის განმავლობაში.
 3. უკუგატარების თანხა არის Buildy-ის მიერ დასაბრუნებელი თანხის ოდენობა, რაც არ მოიცავს გამოსაყენებელი სამართლით გათვალისწინებულ ნებისმიერ და ყველა გადასახადს და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ან/და ბანკის საკომისიოს. 
 4. მომხმარებელი უკუგატარების თანხას მიიღებს გადახდის დროს მითითებულ საბანკო ანგარიშზე.


 1. პასუხისმგებლობა
 2. აპლიკაციაში წარმოდგენილი პროდუქტი მოწოდებულია „როგორც არის“ („as is“) პრინციპით და Buildy არ გასცემს რაიმე სახის ნაგულისხმევ ან აშკარა გარანტიას. ამასთანავე Buildy არ გასცემს რაიმე სახის ნაგულისხმევ ან აშკარა გარანტიას აპლიკაციაში არსებული მასალების სიზუსტესა ან სანდოობაზე, ან ასეთ მასალებთან დაკავშირებით ნებისმიერ დაკავშირებულ ვებგვერდებზე. 
 3. Buildy არ გასცემს გარანტიას აპლიკაციის შინაარსის სისწორისა და მართებულობის შესახებ.
 4. Buildy პასუხისმგებელი არ არის აპლიკაციის მუდმივ რეჟიმში ხელმისაწვდომობაზე და არ გასცემს გარანტიას, რომ აპლიკაციას არ ექნება პროგრამული ხარვეზები, ვირუსები ან/და სხვა ნებისმიერი შეცდომა.
 5. Buildy-ის პასუხისმგებლობის დადგენის შემთხვევაში Buildy-ის პასუხისმგებლობა შეზღუდულია სადავო პროდუქტის ღირებულების ოდენობით.
 6. Buildy არ არის ვალდებული აანაზღაუროს Buildy-ის, მისი დასაქმებულების ან აგენტების გაუფრთხილებლობით წარმოშობილი ზიანი ან შედეგობრივი პასუხისმგებლობა (მათ შორის მიუღებელი შემოსავალი, არაპირდაპირი ზიანი).
 7. Buildy-ის არ განუხორციელებია აპლიკაციასთან დაკავშირებული ყველა ვებგვერდის ყოვლისმომცველი შემოწმება და არ იღებს პასუხისმგებლობას მათ შინაარსზე. 


 1. კონფიდენციალურობა 
 2. რეგისტრაციის დროს მომხმარებლის მიერ მითითებული ინფორმაცია კონფიდენციალურია.
 3. მომხმარებლის ინფორმაციის გაზიარება ხდება მხოლოდ საკურიერო მომსახურების გამწევი პირებისთვის შეკვეთის მიტანის უზრუნველსაყოფად. 
 4. მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების გაზიარება შესაძლებელია საჭირო გახდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.
 5. მომხმარებლის საუკეთესო ინტერესის გათვალისწინებით და Buildy-ის მომსახურების გაუმჯობესების მიზნით, Buildy უფლებამოსილია გაუზიაროს მომხმარებლის ინფორმაცია შესაბამისი მოცულობით სარეკლამო მომსახურების გამწევ ნებისმიერ პირს მარკეტინგული მიზნებისთვის. 


 1. ინტელექტუალური საკუთრება 
 2. აპლიკაციაში განთავსებული მასალები დაცულია საავტორო უფლებებითა და სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონით. აპლიკაციაში არსებული საავტორო უფლებებითა და სასაქონლო ნიშნების შესახებ კანონით დაცული ობიექტების ნებისმიერი სახით გამოყენება Buildy-ის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე დაუშვებელია. 
 3. აპლიკაციის საშუალებით პროდუქტის ყიდვით მომხმარებელზე არ გადადის ინტელექტუალური საკუთრების არცერთი უფლება.
 4. ამ მუხლით გათვალისწინებული ნებისმიერი პირობის დარღვევა Buildy-ს უფლებას ანიჭებს მოითხოვოს ნებისმიერი და ყველა ზიანის, ხარჯის ან დანახარჯის ანაზღაურება და დააკისროს მას პირგასამტეხლო ზიანის 0.1%-ის ოდენობით ოდენობით. 


 1. ცვლილებები
 2. Buildy-ის უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეხედულებისამებრ შეცვალოს წესები და პირობები. თქვენი პასუხისმგებლობაა პერიოდულად გადახედოთ წესებსა და პირობებს. ასეთი ცვლილებების შემდეგ, თქვენ მიერ აპლიკაციით სარგებლობა და მოქმედების განხორციელება ნიშნავს თქვენ მიერ წესებისა და პირობების ცვლილებაზე თანხმობას. 


 1. გამოსაყენებელი სამართალი და დავის გადაწყვეტა
 2. წინამდებარე წესები და პირობები და ნებისმიერი დავა ან მოთხოვნა, რომელიც წარმოიშობა მასთან ან მის საგანთან დაკავშირებით, რეგულირდება და განიმარტება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
 3. ნებისმიერი ინციდენტის არსებობის შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია აპლიკაციიდანვე მიმართოს მომხმარებელთა მხარდაჭერის გუნდს, რომელიც პირდაპირი და დაუყოვნებლივი კომუნიკაციის შედეგად მიმართავს ყველა ზომას საკითხის შესასწავლად და სადავო პრობლემის აღმოსაფხვრელად. 
 4. თითოეული მხარე თანხმდება საქართველოს სასამართლოების ექსკლუზიურ იურისდიქციას მათ შორის არსებული ნებისმიერი დავისა და მოთხოვნის გადასაწყვეტად, რომელიც წარმოიშობა წინამდებარე წესებიდან და პირობებიდან ან მის საგანთან დაკავშირებით.