არმირებული, ორთქლ-ჰიდროიზოლაცია  "იზოსპანი  RS"  (83გრ/მ2)